ประกาศขายทรัพย์สิน

 
  วันศุกร์ที่  16 ธันวาคม พ.. 2559

บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด มีความประสงค์ ประกาศขายอุปกรณ์โครงข่าย Internet โดยวิธีการเสนอราคา มีรายละเอียด ดังนี้

1. อุปกรณ์ OLT รุ่น U9C016B (Optical Line Terminal) ยี่ห้อ KE&T จำนวน 5 ชุด
2. อุปกรณ์ DWDM Shelf รุ่น WDM-S12 ยี่ห้อ KE&T จำนวน 5 ชุด
3. อุปกรณ์ DWDM Module รุ่น WDM304 ยี่ห้อ KE&T จำนวน 9 ชุด
4. อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 2 Output รุ่น KSNE-2P1M ยี่ห้อ KE&T จำนวน 3 ชุด
5. อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 4 Output รุ่น KNNE-4P2M ยี่ห้อ KE&T จำนวน 65 ชุด
6. อุปกรณ์ EOC Master Indoor 2 Output รุ่น KINP-2P1M ยี่ห้อ KE&T จำนวน 2 ชุด
7. อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น EOC-S1 ยี่ห้อ KE&T จำนวน 600 ชุด
8. อุปกรณ์ OLT EPON รุ่น PTC88C ยี่ห้อ TelecomOne จำนวน 2 ชุด
9. อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น CS204 ยี่ห้อ Atrie จำนวน 325 ชุด

 

 เงื่อนไขการเสนอราคา

 • - ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • - ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา สามารถเลือกเสนอราคาได้ตามประเภทที่ต้องการและจำนวนที่ต้องการ
 • - ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา ต้องเสนอราคาสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชื่อผู้สามารถติดต่อได้  และแนบ Bank Guarantee ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอ     ซื้อทั้งหมด โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ คือ
  บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 กรณี ผู้เสนอ        ราคาได้รับการคัดเลือก จะต้องทำการชำระเงินและรับสินค้า ตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน Bank Guarantee ในทุกกรณี หากผู้เสนอราคาไม่สามารถทำ    ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • - กรณี ผู้เสนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทฯ จะทำการคืน Bank Guarantee ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัท  ไอแอมมิร่าจำกัดได้รับหนังสือร้องขอคืนเงินประกัน

เงื่อนไขการตัดสิน
    บริษัทไอแอมมิร่าจำกัดจะทำการเลือกผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาและเสนอผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในไม่เสนอราคาที่สูงที่สุดเท่านั้น)

เงื่อนการชำระเงินและรับสินค้า

 • 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระเงินค่าสินค้า ดังนี
    1.1 บริษัทฯ จะทำการหักจาก Bank Guarantee จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอ
    1.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวนร้อยละ 80 ของราคาที่เสนอ ก่อนทำการขนย้ายสินค้า

 • 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
    2.1 ค่าใช้จ่าย เกี่ยวภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.2 ค่าขนย้ายสินค้า ตามกำหนดเวลา
    2.3 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้า

 • 3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินคลังภายในวันที่ 31 มีนาคม พศ. 2560 หากเกินจากกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
  4. บริษัทฯ จะทำการส่งมอบสินค้าตามสภาพที่จัดเก็บ

กำหนดเวลาต่างๆ

 • ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมสินค้าได้ ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุพิศ ลักษณะชู
                เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
                หมายเลขโทรศัพท์ : 090-6469075
คลังสินค้า
      - บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพฯ 10250
      - ผู้สนใจที่จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็น Bank Guarantee โดยมี บริษัท  ไอแอมมิร่า จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 20 ของการเสนอราคา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 12:00 .

การยื่นเอกสาร

       คุณสุพิศ ลักษณะชู
       เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

      - บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด จะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
      - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนทำการเคลื่อนย้ายสินค้า
      - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560ประกาศ ณ วันที่  16 ธันวาคม พ.. 2559

หมวดที่ 3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave)

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 1 None อุปกรณ์ OLT รุ่น U9C016B (Optical Line Terminal) ยี่ห้อ KE&T 5 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 2 None อุปกรณ์ DWDM Shelf รุ่น WDM-S12 ยี่ห้อ KE&T 5 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 3 None อุปกรณ์ DWDM Module รุ่น WDM304 ยี่ห้อ KE&T 9 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 4 None อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 2 Output รุ่น KSNE-2P1M ยี่ห้อ KE&T 3 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 5 None อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 4 Output รุ่น KNNE-4P2M ยี่ห้อ KE&T 65 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 6 None อุปกรณ์ EOC Master Indoor 2 Output รุ่น KINP-2P1M ยี่ห้อ KE&T 2 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 7 None อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น EOC-S1 ยี่ห้อ KE&T 600 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 8 None อุปกรณ์ OLT EPON รุ่น PTC88C ยี่ห้อ TelecomOne 2 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) 9 None อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น CS204 ยี่ห้อ Atrie 325 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้