ประกาศขายทรัพย์สิน


เนื่องด้วยบริษัท ซีทีเอช และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามสภาพ

ด้วยวิธีการสอบราคา โดยมีรายละเอียดและรายการทรัพย์สิน ดังนี้

  1. กล่องรับสัญญาณ     คลิ๊กดูรายละเอียด           ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561